دروس
    موضوع تاریخ دانلود
    1 اهمیت نماز در لسان روایات و فضیلت نمازهای یومیه
    عروة الوثقی- کتاب الصلاة- مقدمه کتاب الصلاة
    31شهريور1394
    2 در تعداد نمازهای واجب و نافله‌ها (جلسۀ اول)
    عروة الوثقی - کتاب الصلاة- فصل فی أعداد الفرائض و نوافلها- در تعداد نمازهای واجب و نافله‌ها (جلسۀ اول)
    1مهر1394
    3 در تعداد نمازهای واجب و نافله‌ها (جلسۀ دوم)
    عروة الوثقی - کتاب الصلاة- فصل فی أعداد الفرائض و نوافلها- در تعداد نمازهای واجب و نافله‌ها (جلسۀ دوم)
    6مهر1394
    4 وقت نماز غفیله (جلسۀ سوم)
    عروة الوثقی - کتاب الصلاة- فصل فی أعداد الفرائض و نوافلها- وقت نماز غفیله (جلسۀ سوم)
    7مهر1394
    5 زمان نماز غفیله (جلسۀ چهارم)
    عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی أعداد الفرائض و نوافلها- زمان نماز غفیله (جلسۀ چهارم)
    8مهر1394
    6 مسئلۀ اول
    عروة الوثقی - کتاب الصلاة- فصل فی أعداد الفرائض و نوافلها- مسئلۀ اول
    11مهر1394
    7 مسئلۀ دوم (جلسۀ اول)
    عروة الوثقی - کتاب الصلاة- فصل فی أعداد الفرائض و نوافلها- مسئلۀ دوم (جلسۀ اول)
    12مهر1394
    8 مسئلۀ دوم (جلسۀ دوم)
    عروة الوثقی - کتاب الصلاة- فصل فی أعداد الفرائض و نوافلها- مسئلۀ دوم (جلسۀ دوم)
    13مهر1394
    9 مسئلۀ سوم و چهارم
    عروة الوثقی - کتاب الصلاة- فصل فی أعداد الفرائض و نوافلها- مسئلۀ سوم و چهارم
    14مهر1394
    10 وقت نمازهای یومیه و نوافل آن‌ها (جلسلۀ اول)
    عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها- وقت نمازهای یومیه و نوافل آن‌ها (جلسلۀ اول)
    15مهر1394
    11 ابتداء وقت نماز ظهر (جلسۀ دوم)
    عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها- ابتداء وقت نماز ظهر (جلسۀ دوم)
    18مهر1394
    12 ابتداء وقت نماز ظهر (جلسۀ سوم)
    عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها- ابتداء وقت نماز ظهر (جلسۀ سوم)
    19مهر1394
    13 ابتداء وقت اختصاصی نماز ظهر (جلسۀ اول)
    عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها- ابتداء وقت اختصاصی نماز ظهر (جلسۀ اول)
    20مهر1394
    14 ابتداء وقت اختصاصی نماز ظهر (جلسۀ دوم)
    عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها- ابتداء وقت اختصاصی نماز ظهر (جلسۀ دوم)
    21مهر1394
    15 ادامه بحث وقت اختصاصی ظهر و ابتداء وقت نماز مغرب و عشاء
    عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها- ادامه بحث وقت اختصاصی ظهر و ابتداء وقت نماز مغرب و عشاء
    5آبان1394
    16 نظریه مشهور در انتهاء وقت نماز مغرب و عشاء (جلسۀ اول)
    عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها- نظریه مشهور در انتهاء وقت نماز مغرب و عشاء (جلسۀ اول)
    6آبان1394
    17 نظریه غیر مشهور در انتهاء وقت نماز مغرب و عشاء (جلسۀ دوم)
    عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها- نظریه غیر مشهور در انتهاء وقت نماز مغرب و عشاء (جلسۀ دوم)
    9آبان1394
    18 انتهاء وقت نماز مغرب و عشاء (جلسۀ دوم)
    عروة الوثقی/ کتاب الصلاة/ فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها/ انتهاء وقت نماز مغرب و عشاء (جلسۀ دوم)
    10آبان1394
    19 وقت نماز جمعه (جلسۀ اول)
    عروة الوثقی/ کتاب الصلاة/ فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها/ وقت نماز جمعه (جلسۀ اول)
    11آبان1394
    20 وقت نماز جمعه- ادلۀ مرحوم نراقی (جلسۀ دوم)
    عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها- وقت نماز جمعه- ادلۀ مرحوم نراقی (جلسۀ دوم)
    12آبان1394
    21 وقت نماز جمعه (جلسۀ سوم)
    عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها- وقت نماز جمعه (جلسۀ سوم)
    13آبان1394
    22 انتهاء وقت نماز جمعه (جلسۀ چهارم)
    عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها- انتهاء وقت نماز جمعه (جلسۀ چهارم)
    16آبان1394
    23 در انتهاء وقت فضیلت نماز ظهر و عصر
    عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها- در انتهاء وقت فضیلت نماز ظهر و عصر
    18آبان1394
    24 وقت فضیلت نماز ظهر و عصر
    عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها- وقت فضیلت نماز ظهر و عصر
    19آبان1394
    25 در وقت فضیلت و انتهاء نماز مغرب و عشاء
    عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها- در وقت فضیلت و انتهاء نماز مغرب و عشاء
    20آبان1394
    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار