خارج کلام
  موضوع تاریخ دانلود
  1 مقدمۀ کلیات علم کلام
  21آذر1395
  2 مقدمۀ کلیات علم کلام
  23آذر1395
  3 مقدمۀ کلیات علم کلام
  28آذر1395
  4 کلیات علم کلام- نظریۀ اشراقیون و مشائیون در باب علم کلام
  30آذر1395
  5 کلیات علم کلام- لزوم شناخت خدا به تلفیق دو نظریۀ مشاء و اشراق
  5دی1395
  6 کلیات علم کلام- اشتراک در وجود و اشتراک در واجب
  7دی1395
  7 فصل اول فی وجوده تعالی- اثبات واجب الوجود 1
  14دی1395
  8 فصل اول فی وجوده تعالی- اثبات واجب الوجود 2
  19دی1395
  9 فصل دوم فی صفاته تعالی- قدرت خداوند
  26دی1395
  10 فصل دوم فی صفاته تعالی- اشکال و پاسخ به صفت قدرت خدا- جلسۀ 1
  28دی1395
  11 فصل دوم در صفات خداوند- اشکال و پاسخ به صفت قدرت خدا- جلسۀ 2
  3بهمن1395
  12 فصل دوم در صفات خداوند- اشکال و پاسخ به مسئلۀ قدرت خدا- جلسۀ 3
  5بهمن1395
  13 فصل دوم در صفات خداوند- اثبات عمومیت قدرت خداوند متعال- جلسۀ 1
  10بهمن1395
  14 فصل دوم در صفات خداوند- اثبات عمومیت قدرت خداوند متعال- جلسۀ 2
  12بهمن1395
  15 فصل دوم در صفات خداوند- نظریۀ مجوسیان در قدرت خداوند متعال
  17بهمن1395
  16 فصل دوم در صفات خداوند - صفت علم خداوند متعال - جلسه 1
  1اسفند1395
  17 فصل دوم در صفات خداوند - صفت علم خداوند متعال - جلسه 2
  3اسفند1395
  18 فصل دوم در صفات خداوند - صفت علم خداوند متعال - جلسه 3
  8اسفند1395
  19 فصل دوم در صفات خداوند - اشکال و پاسخ برعلم خداوند متعال - جلسه 1
  10اسفند1395
  20 فصل دوم در صفات خداوند - اشکال و پاسخ برعلم خداوند متعال - جلسه 2
  15اسفند1395
  21 فصل دوم در صفات خداوند - اشکال و پاسخ برعلم خداوند متعال - جلسه 3
  22اسفند1395
  22 فصل دوم در صفات خداوند - اشکال و پاسخ برعلم خداوند متعال - جلسه 4
  24اسفند1396
  23 فصل دوم در صفات خداوند - اشکال و پاسخ به علم خداوند متعال
  15فروردين1396
  24 فصل دوم در صفات خداوند - صفت حیات
  20فروردين1396
  25 فصل دوم در صفات خداوند - معنای حیات خداوند
  27فروردين1396
  گروه بندی
  کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار