قاعده در موضوعات مستحدثه - جلسه 6 ( يکشنبه، 6 تير 1400 )
    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار