تعمیم و تضیق حکم از موضوعی به موضوع دیگر - جلسۀ 1 ( چهارشنبه، 9 تير 1400 )
    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار