تعمیم و تضییق حکم از موضوعی به موضوع دیگر - جلسه 8 ( دوشنبه، 21 تير 1400 )
گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار