احکام شک در رکعات - مسئلۀ 2 - جلسۀ 1 ( چهارشنبه، 21 آبان 1399 )
    عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الشک فی الرکعات - احکام شک دررکعات - مسئلۀ 2 - جلسۀ 1
    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار