احکام شک در رکعات - ادامۀ مسئلۀ 2 - جلسۀ 2 ( شنبه، 24 آبان 1399 )
عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الشک فی الرکعات - احکام شک در رکعات - ادامۀ مسئلۀ 2 - جلسۀ 2
گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار