احکام شک در رکعات - مسئلۀ 5 و 6 ( دوشنبه، 26 آبان 1399 )
    عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الشک فی الرکعات - احکام شک در رکعات - مسئلۀ 5 و 6
    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار