احکام شک در رکعات - مسئله 10 و 11 و 12 و 13 ( چهارشنبه، 28 آبان 1399 )
عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الشک - احکام شک در رکعات - مسئله 10 و 11 و 12 و 13
گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار