احکام شک در رکعات - مسئله 14 و 15 و 16 ( شنبه، 1 آذر 1399 )
    عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الشک - احکام شک در رکعات - مسئله 14 و 15 و 16
    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار