احکام شک در رکعات - مسئله 17 و 18 و 19 و 20 ( يکشنبه، 2 آذر 1399 )
    عروة الوثقی- کتاب الصلاة - فصل فی الشک - احکام شک در رکعات - مسئله 17 و 18 و 19 و 20
    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار