احکام شک در رکعات - مسئله 21 و 22 و 23 ( دوشنبه، 3 آذر 1399 )
    عروة الوثقی- کتاب الصلاة - فصل فی الشک - احکام شک در رکعات - مسئله 21 و 22 و 23
    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار