کتاب الصلاة (عروة الوثقی) (صفحۀ بیست و نه)
  موضوع تاریخ دانلود
  701 احکام شک در رکعات - مسئلۀ 5 و 6
  عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الشک فی الرکعات - احکام شک در رکعات - مسئلۀ 5 و 6
  26آبان1399
  702 احکام شک در رکعات - مسئلۀ 7 و 8 و 9
  عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الشک فی الرکعات - مسئلۀ 7 و 8 و 9
  27آبان1399
  703 احکام شک در رکعات - مسئله 10 و 11 و 12 و 13
  عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الشک - احکام شک در رکعات - مسئله 10 و 11 و 12 و 13
  28آبان1399
  704 احکام شک در رکعات - مسئله 14 و 15 و 16
  عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الشک - احکام شک در رکعات - مسئله 14 و 15 و 16
  1آذر1399
  705 احکام شک در رکعات - مسئله 17 و 18 و 19 و 20
  عروة الوثقی- کتاب الصلاة - فصل فی الشک - احکام شک در رکعات - مسئله 17 و 18 و 19 و 20
  2آذر1399
  706 احکام شک در رکعات - مسئله 21 و 22 و 23
  عروة الوثقی- کتاب الصلاة - فصل فی الشک - احکام شک در رکعات - مسئله 21 و 22 و 23
  3آذر1399
  707 احکام شک در رکعات - مسئله 24 و 25 و 26
  عروة الوثقی- کتاب الصلاة - فصل فی الشک - احکام شک در رکعات - مسئله 24 و 25 و 26
  4آذر1399
  گروه بندی
  کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار