قاعده در موضوعات مستحدثه - جلسه 7 ( دوشنبه، 7 تير 1400 )
    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار