احکام شکوک - مسئلۀ 14 و 15 و 16 ( چهارشنبه، 19 آبان 1400 )
    عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الشک - احکام شکوک - مسئلۀ 14 و 15 و 16
    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار