کتاب الصلاة (عروة الوثقی) (صفحۀ دو)
  موضوع تاریخ دانلود
  26 در اولویت تأخیر نماز عشاء و وقت نماز صبح
  عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها- در اولویت تأخیر نماز عشاء و وقت نماز صبح
  23آبان1394
  27 علائم انتهاء وقت نماز صبح - مسئله 1 علامت های زوال ظهر (جلسۀ اول)
  عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها- علائم انتهاء وقت نماز صبح - مسئله 1 علامت های زوال ظهر (جلسۀ اول)
  24آبان1394
  28 ادامۀ مسئلۀ اول، علامت‌های زوال ظهر (جلسۀ دوم)
  عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها- ادامۀ مسئلۀ یک، علامت‌های زوال ظهر
  25آبان1394
  29 ادامۀ مسئلۀ اول، اقوال در علامت‌های وقت نماز مغرب (جلسۀ سوم)
  عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها- ادامۀ مسئلۀ یک، اقوال در علامت‌های وقت نماز مغرب (جلسۀ سوم)
  26آبان1394
  30 مستند قول شاذ در ابتداء وقت نماز مغرب (جلسۀ اول)
  عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها- مستند قول شاذ در ابتداء وقت نماز مغرب (جلسۀ اول)
  27آبان1394
  31 مستند قول شاذ در ابتداء وقت نماز مغرب (جلسۀ دوم)
  عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها- مستند قول شاذ در ابتداء وقت نماز مغرب (جلسۀ دوم)
  30آبان1394
  32 مستند قول شاذ در ابتداء وقت نماز- نماز مغرب (جلسۀ سوم)
  عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها- مستند قول شاذ در ابتداء وقت نماز- نماز مغرب (جلسۀ سوم)
  1آذر1394
  33 مستند قول مشهور در ابتداء وقت نماز نماز مغرب (جلسۀ اول)
  عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها- مستند قول مشهور در ابتداء وقت نماز نماز مغرب (جلسۀ اول)
  2آذر1394
  34 مستند قول مشهور در ابتداء وقت نماز- نماز مغرب (جلسۀ دوم)
  عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها- مستند قول مشهور در ابتداء وقت نماز نماز مغرب (جلسۀ دوم)
  3آذر1394
  35 جمع بین روایات دو قول شاذ و مشهور در وقت نماز مغرب (جلسۀ اول)
  عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها- جمع بین روایات دو قول شاذ و مشهور در وقت نماز مغرب (جلسۀ اول)
  4آذر1394
  36 جمع بین روایات دو قول شاذ و مشهور در وقت نماز مغرب (جلسۀ دوم)
  عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها- جمع بین روایات دو قول شاذ و مشهور در وقت نماز مغرب (جلسۀ دوم)
  7آذر1394
  37 در وقت نیمه‌شب شرعی و اقوال در آن
  عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها- در وقت نیمه‌شب شرعی و اقوال در آن
  8آذر1394
  38 در علائم ابتدای وقت اذان صبح
  عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها- در علائم ابتدای وقت اذان صبح
  9آذر1394
  39 مسئله 2 در بیان وقت اختصاصی
  عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها- مسئله 2 در بیان وقت اختصاصی
  22آذر1394
  40 مسئله 3 در وجوب رعایت ترتیب بین نمازها (جلسۀ اول)
  عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها- مسئله 3 در وجوب رعایت ترتیب بین نمازها (جلسۀ اول)
  23آذر1394
  41 دامه مسئله 3 در جواز و عدم جواز عدول (جلسۀ دوم)
  عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها- ادامه مسئله 3 در جواز و عدم جواز عدول (جلسۀ دوم)
  24آذر1394
  42 ادامه مسئله 3 - مسئله 4 (جلسۀ اول)
  عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها- ادامه مسئله 3 - مسئله 4 (جلسۀ اول)
  25آذر1394
  43 ادامه مسئله 4 – مسئله 5 (جلسۀ دوم)
  عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها- ادامه مسئله 4 – مسئله 5 (جلسۀ دوم)
  28آذر1394
  44 مسئله 6 و 7 در استحباب تفریق بین نمازهای مشترک (جلسۀ اول)
  عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها- مسئله 6 و 7 در استحباب تفریق بین نمازهای مشترک (جلسۀ اول)
  30آذر1394
  45 ادامه مسئله 7 (جلسۀ دوم)
  عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها- ادامه مسئله 7 (جلسۀ دوم)
  1دی1394
  46 مسئله 8 و 9
  عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها- مسئله 8 و 9
  2دی1394
  47 مسئله 10 و 11
  عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها- مسئله 10 و 11
  5دی1394
  48 مسئله 1 (جلسۀ اول)
  عروةالوثقی- کتاب‌الصلاة- فصل فی اوقات الرواتب- مسئله 1 (جلسۀ اول)
  6دی1394
  49 ادامه مسئله 1 مستند قول مشهور متقدمین در وقت رواتب (جلسۀ دوم)
  عروةالوثقی- کتاب‌الصلاة- فصل فی اوقات الرواتب- ادامه مسئله 1 مستند قول مشهور متقدمین در وقت رواتب (جلسۀ دوم)
  7دی1394
  50 مسئله 2 و 3 (جلسۀ اول)
  عروةالوثقی- کتاب‌الصلاة- فصل فی اوقات الرواتب- مسئله 2 و 3 (جلسۀ اول)
  12دی1394
  گروه بندی
  کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار